Podział stali. Porównanie oznaczeń starych i nowych.

Stal jest stopem żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, który został przerobiony plastycznie i ewentualnie obrobiony cieplnie. Jeżeli stop został odlany do odpowiedniej formy (piaskowej lub metalowej) i tam skrzepł, to taki materiał nazywa się staliwem.

Najczęściej stosowaną przeróbką plastyczną jest walcowanie ( na gorąco lub na zimno), ciągnienie (na gorąco lub na zimno), prasowanie, kucie. Temperaturą rozgraniczającą procesy przeróbki plastycznej na gorąco i zimno jest temperatura rekrystalizacji statycznej, tzn. taka w której ziarno zgniecione, przebywając przez 1h, powróci do postaci wyjściowej.

Przez obróbkę cieplną rozumie się wyżarzanie normalizujące (N) i ulepszanie cieplne (Q), czyli hartowanie i odpuszczanie.

Zawartość masowa węgla w stopie równa 2,11% jest zawartością graniczną między stalą, a żeliwem. Stale konstrukcyjne zawierają węgiel w ilości około 10-krotnie mniejszej.

Zawartość procentowa innych pierwiastków, które występują w stopie, decydują o zakwalifikowaniu danej stali do klasy stali niestopowych lub stopowych. Zawartość masowa graniczna poszczególnych pierwiastków, wg analizy wytopowej, jest następująca: Mn - 1,65%, Si - 0,50, Cu, Pb - po 0,40%, Cr, Ni - po 0,30%, Al, Bi, Co, Se, Te, V, W - po 0,10%, Mo - 0,08%, Nb - 0,06%, Ti, Zr, La - po 0,05%, B - 0,0008%, inne (oprócz C, P, S, N) - po 0,05%.

Jeżeli zawartość przynajmniej jednego z wyszczególnionych pierwiastków przekracza podaną przy nim wartość, to daną stal kwalifikuje się do klasy stali stopowych.

Na żądanie zamawiającego, podanej jako opcja, przeprowadza się w hucie analizę kontrolną składu chemicznego stali w próbkach pobranych z gotowego wyrobu. Odchyłki zawartości poszczególnych pierwiastków od analizy wytopowej nie powinny przekraczać odchyłek normowych.

Gatunek stali można oznaczyć na trzy sposoby podając:

 • 1. symbole literowe i cyfrowe, wskazujące na zastosowanie oraz mechaniczne i inne właściwości,
 • 2. symbole literowe i cyfrowe, wskazujące na skład chemiczny stali,
 • 3. numer stali.

Sposób pierwszy jest niezbędny konstruktorowi, sposób drugi - technologowi spawalnictwa, zaś sposób trzeci jest dogodny do celów zestawieniowo-rozliczeniowych, szczególnie gdy stosuje się elektroniczne przetwarzanie danych.

Oznaczenie gatunku wg sposobu pierwszego zawiera dwa symbole główne i co najmniej jeden 1.symbol dodatkowy.

Pierwszy symbol główny – to duża litera alfabetu łacińskiego, określająca zastosowanie. Może to być:

 • S – stal konstrukcyjna,
 • L – stal na rury przewodowe,
 • B – stal na pręty zbrojeniowe do betonu,
 • R – stal na szyny,
 • Y – stal na struny sprężające,
 • P – stal na urządzenia ciśnieniowe,
 • G – staliwo.

Drugi symbol główny – to trzycyfrowa liczba, określająca minimalną granicę plastyczności Re (MPa) dla najmniejszego zakresu grubości wyrobu (≤ 16 mm z wyjątkiem stali stopowych ulepszonych cieplnie, dla których zakres ten wynosi ≤ 5 mm). W przypadku stali o zastosowaniu R lub Y symbol główny drugi – to minimalna wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPa) zamiast granicy plastyczności.

W grupie stali konstrukcyjnych (S) najczęściej spotyka się następujące granice plastyczności Re = 235, 275, 355, 420, 460 MPa, ale mogą też być stale mające Re = 500, 550, 620, 690, 890 i 960 MPa.

Symbole dodatkowe dla stali konstrukcyjnych (S) są inne dla stali niestopowych inne dla stali mikrostopowych, zwanych drobnoziarnistymi.

Pierwszy symbol dodatkowy dla stali niestopowej to odmiana plastyczności wyrażona pracą łamania KV (uśrednioną) w żądanej temperaturze. Pracę łamania KV=27J w temperaturze +20°C, 0°C, -20°C oznacza się odpowiednio symbolem JR, J0, J2, zaś pracę łamaniaKV=40J w tej samej temperaturze – odpowiednio KR, K0, K2.

Drugi symbol dodatkowy dla stali niestopowej ma postać, Gn, gdzie n jest cyfrą ze zbioru (1,4). Jeżeli n=1, to oznacza, że stal jest nieuspokojona, a jeżeli n=2, to oznacza, że stal jest uspokojona. Jeżeli n=3, to oznacza, że stan dostawy ustala wytwórca.

Spośród gatunków stali niestopowych konstrukcyjnych mamy do dyspozycji następujące: S235JR, S235JRG1, S235JRG2, S235J0, S235J2G3, S235J2G4, S275JR, S275J0, S275J2G3, S275J2G4, S355JR, S355J0, S355J2G3, S355J2G4, S355K2G3, S355K2G4.

Pierwszy symbol dodatkowy dla stali stopowej drobnoziarnistej składa się z litery określającej stan dostawy. Może to być litera:

 • N – stal normalizowana lub walcowana normalizująco,
 • M – stal walcowana termomechanicznie,
 • Q – stal ulepszona cieplnie (hartowana i odpuszczona)
 • A – stal utwardzona wydzieleniowo.

Każda z tych obróbek cieplnych ma na celu rozdrobnienie ziarna krystalicznego, a zastosowane mikrododatki stopowe, jak Nb, V, Ti tworzą twarde węgliki zwiększające wytrzymałość. Największą wytrzymałość mają stale typu Q i A, lecz są one produkowane tylko w postaci blach.

Drugi symbol dodatkowy dla stali drobnoziarnistej jest samą literą L lub znakiem L1, lub znakiem L2, co oznacza odpowiednią pracę łamaniaKV dla stali N, M, Q przy postawieniu tego samego oznaczenia (np. L).

Spośród stali drobnoziarnistych mamy do dyspozycji następujące gatunki (w nawiasach podano cyfrowe oznaczenia tych stali):

 • a) w grupie stali normalizowanych lub walcowanych normalizująco: S275N (1.0490), S275NL (1.0491), S355N (1.0545), S355NL (1.0546), S420N (1.8902), S420NL (1.8912), S460N (1.8901), S460NL (1.8903); S460NH, S460NLH (dwa ostatnie gatunki są przeznaczone na rury prostokątne i okrągłe kształtowane na zimno),
 • b) w grupie stali walcowanych termomechanicznie: S275M (1.8818), S355M (1.8823), S420M (1.8825), S460M (1.8827) (stale te występują również w odmianie do pracy w obniżonych temperaturach jako ML). W stalach z oznaczeniami N i M litera L oznacza, że gwarantowana jest praca łamania KV=27J w -20°C, a L1 w -50°C.
 • c) w grupie stali ulepszonych cieplnie: S460Q (1.8908), S500Q (1.8924), S550Q (1.8904), S620Q (1.8914), S690Q (1.8931), S890Q (1.8940), S960Q (1.8941) (stale te występują również w odmianach do pracy w obniżonych temperaturach jako QL i QL1),
 • d) w grupie stali utwardzonych wydzieleniowo: S500A (lub AL), S550A (lub AL), S620A (lub AL), S690A (lub AL). Stale typu Q i A mają zapewnioną pracę łamania KV=27J w temperaturze -20°C. Odmiana z literą L ma KV=27J w temperaturze -40°C, a odmiana L1 ma KV=27J w temperaturze -60°C.

Osobną grupę stanowią stale trudno rdzewiejące, które są stalami stopowymi ale nie drobnoziarnistymi. Są one oznaczane tak jak stale niestopowe lecz z końcowym znakiem symboli dodatkowych występuje litera W lub WP, gdy stal zawiera podwyższoną ilość fosforu. Są to następujące gatunki: S235J0W, S235J2W, S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2G1W, S355J2G2W, S355K2G1W, S355K2G2W.

Granica plastyczności
Re [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] Udarność
KV [J] / T[°C]
EN 10025 DIN 17100 PN-88 H-84020 PN-83 H-84018
235 360 ÷ 510 27 20 S235JR USt37-2 St3SX
235 360 ÷ 510 27 20 S235JRG2 RSt37-2 St3S
235 360 ÷ 510 27 S235J0 St37-3U St3W
235 360 ÷ 510 27 -20 S235J2G3 St37-3N
235 360 ÷ 510 27 -20 S235J2G4 -
275 430 ÷ 580 27 20 S275JR St44-2 St4VY
275 430 ÷ 580 27 S275J0 St44-3U St4W
275 430 ÷ 580 27 -20 S275J2G3 St44-3N
275 430 ÷ 580 27 -20 S275J2G4 -
355 510 ÷ 680 27 20 S355JR - 18G2A
355 510 ÷ 680 27 S355J0 St 52-3U 18G2A
355 510 ÷ 680 27 -20 S355J2G3 St 52-3N 18G2ACu
355 510 ÷ 680 27 -20 S355J2G4 -
355 510 ÷ 680 40 -20 S355K2G3 -
355 510 ÷ 680 40 -20 S355K2G4 -
185 290 ÷ 510 - - S185 St33
295 470 ÷ 610 - - E295 St50-2 St5
Podane wartości dotyczą temperatury pokojowej, dla grubości materiału mniejszej niż 16 mm.
W porównaniu szczegółowym należy stosować normy oryginalne. Norma DIN 17100 została zastąpiona przez DIN-EN 10025.